S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje  

1. Omezení provozu středních škol  spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou povinné školní docházky.

2. Omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti. 

To znamená: 

Žáci nižšího gymnázia (primy – kvarty) se od pondělí 5. 10. – 18. 10. budou prezenčně vzdělávat dle stávajícího rozvrhu. Hudební výchova se bude učit bez zpěvu a tělesná výchova bez sportovní činnosti. 

Žáci vyššího gymnázia (kvinty – oktávy) se budou vzdělávat distančně. Výuka bude probíhat na Microsoft Teams s využitím dalších prostředků umožňujících distanční výuku. Volba vyučovacích metod, zpětné vazby je však plně v kompetenci vyučujících.  

Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná!  

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. 

Zpět