• Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly… 
 • Výuka má kombinovaný charakter.   
  a) Přímá výuka: Během on-line hodin jsou učitel i všichni studenti připojeni formou videokonference v prostředí MS Teams.  
  b) Asynchronní výuka – komentované prezentace: vyučující nahraje svou prezentaci 
  c) Samostatná práce: Studenti dostávají zadané úkoly přes platformu MS Teams, na kterých pracují buď samostatně off-line, nebo ve skupinách, propojeni přes příslušné kanály v MS Teams. 
 • Předměty, které se v distančním vyučování nevyučují – TV – celé gymnázium, estetická výchova prima, estetická výchova kvarta (kromě VV). 
 • Týdenní doporučený poměr on-line výuky a zadávání úkolů 50:50 u dvou a vícehodinových předmětů. 
 • U seminářů preferovat on-line výuku. 
 • Doporučení u jednohodinových předmětů – on-line výuka jednou za 14 dní. 
 • Při on-line výuce dodržovat max. čas na jednu hodinu = 45 min. (Kratší hodina je možná). 
 • Zadávat úkoly ve stejný den, kdy je předmět v rozvrhu. (Aby se úkoly z různých předmětů nenahromadily těm, kteří chtějí pracovat průběžně. Vyvarovat se tak zbytečného stresu a demotivace u těch svědomitých.) 
 • Preferovat v Zadání čas ukončení 23:59 (Zjednodušuje to systém, pro studenta je zatěžující muset si pamatovat, že matiku mám odevzdat do 11:00, češtinu do 14:40, zeměpis do 15:00…) 
 • Nezadávat vypracování úkolu na ten samý den, kdy byl zadán. Kromě situace, kdy žáci plní v rámci on-line hodiny úkoly, píšou test… 
 • Všichni žáci se účastní distanční výuky. Omluva z výuky se řídí Školním řádem. (Vyučující zapisují každou hodinu do TK i s absencí, rodiče omlouvají absenci dle školního řádu GFP, který se předkládá TU.) 
 • K výuce žáci přistupují zodpovědně a za svou práci jsou hodnoceni. 
 • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd. 
 • Po dobu distanční výuky jsou konzultace psycholožky v budově školy možné po předchozí domluvě. 
 • Případné zásadní odlišnosti konzultovat s ředitelem. 

 

Zpět