V rámci prevence rizikového chování se v únoru a březnu uskutečnila výstava Ligy proti rakovině KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM. Výstava proběhla ve vstupních prostorách gymnázia a skládala se ze 30 velmi pěkně graficky zpracovaných panelů, které se věnovaly tématům jako je zdravá strava, pohyb, nadváha, bulimie, anorexie, nebezpečí na síti, hygiena, kouření apod. Výstava propagovala zdravý životní styl a zároveň popisovala nežádoucí jevy. Také upozorňovala na nádorová onemocnění související s mladými lidmi – rakovinu varlat, prsu, HPV viru. 

Studenti měli možnost si samostatně prohlédnou celou výstavu o přestávkách a ve svém volném čase. Vyučující občanské výchovy a biologie ji také využili v rámci výuky a studenti 1. B, 2.A, 2.B, 4. A a 4. B ve dvojicích zpracovávali pracovní listy, které si pak se svými učiteli vyhodnotili a využili je k diskuzi o rizikových jevech a zdravém životním stylu.

 Velmi kreativně využila výstavu paní profesorka Šafránková. V rámci předmětu Český jazyk a literatura studenti 4. B a 1. A realizovali jazykovou aktivitu “Běžící češtinář“, během níž se jednotlivci / skupiny vydali na chodby školy, aby nasbírali a třídili jazykový materiál. Nakonec vše společně konfrontovali.

Barevné panely s tituly, podtituly, vlastním textem a obrazovými přílohami poskytly bohatou slovní zásobu ve vlastním textech, ale i v heslech, frázích, souslovích. 

Žáci primy vyhledávali např. slova citově zabarvená, slova odborná, přejatá, neologismy, archaismy, v rámci tvarosloví vypisovali číslovkové výrazy (např. Tucet tipů pro lepší kondici), příslovečné spřežky a jiné slovní druhy, které uváděli do souvislosti s dílčími tématy jednotlivých panelů. Vyhledávali také složeniny, zkratky a slova zkratková.

Kvartáni se zaměřili především na slohotvorné příznaky textů, porovnávali hlavní a dílčí informace a na základě toho určovali jazykový styl a užité slohové postupy. Posuzovali přehledné grafické členění textu, funkčnost různé velikosti písma, textových sloupců, kruhů, ale i informativních odkazů. Vnímali také účel panelového textu vzhledem k oslovené věkové skupině čtenářů výstavy.

Důležité informace o zdravém životním stylu a na druhé straně o rizicích závislostí a nedostatku pohybu získali tak zábavnou formou a přitom se učili češtinu.

Celá výstava měla u studentů velký úspěch, považovali ji za podnětnou a zajímavou a její využití v hodinách příjemně oživilo výuku. Moc děkujeme Lize proti rakovině za zapůjčení a instalaci výstavy a přejeme hodně zdaru v jejich úsilí snížit rizika onemocnění rakovinou a dalšími civilizačními chorobami prostřednictvím propagace zdravého životního stylu na školách.