Školní psycholog GFP

Mgr. Hana Grohmanová

Činnosti vychází ze standardních činností školního psychologa dané přílohou Vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)

* konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy
– témata spojená se školou, školní úspěšností/neúspěšností, řešení vztahových problémů, osobní
otázky, kariérové poradenství, osobní rozvoj a další
* zjišťování sociálního klimatu ve třídě – v primách a sekundách, v případě potřeby i ve vyšších ročnících
– dotazníkové sociometrické šetření zaměřené na vztahy ve třídě
– je důležité, aby se zúčastnili pokud možno všichni žáci třídy, aby výsledky nebyly zkresleny
– konkrétní vyplněný dotazník žáka čte pouze školní psycholog
– z dotazníků zpracované výsledky jsou k dispozici třídnímu učiteli, výchovnému poradci
– třída je s výsledky šetření seznámena (anonymně, bez sdělení konkrétních jmen)
– na výsledky šetření může v případě potřeby navazovat intervenční program
* programy pro třídy zaměřené na stmelení třídního kolektivu a na prevenci rizikového chování
– v sekundách dvouhodinový program (prevence šikany)
– v ostatních třídách dle potřeby
– hlavní náplní hodin jsou diskuse a sociálně-psychologické hry
* krizová intervence
– krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
* kariérové poradenství v sextách
– žáci si vyplní dotazník zájmů, podle kterého se dozví, na které povolání by se hodili
– jak se připravit na přijímací pohovor
* adaptační kurz prim
– pracuje s nově vznikajícím třídním kolektivem
– učí žáky, jak se učit na střední škole
* přijímací zkoušky na GFP
– pro žáky se specifickými poruchami učení
* seminář pedagogiky a psychologie
– povinně volitelný předmět pro septimy a oktávy
* školní parlament
– koordinace setkávání školního parlamentu

Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese (http://www.gjn.cz/Files/108/Etick%C3%A9%20normy%20pr%C3%A1ce%20%C5%A0P.pdfa je nezávislým odborníkem. Rodiče udělují souhlas s činností školního psychologa dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zpět