Výchovný poradce

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE GFP NERATOVICE

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č. 116/2011 Sb.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Výchovný poradce na GFP je přímo podřízen řediteli školy a jeho práce je úzce propojena s činností školní psycholožky a školního metodika prevence. Společně s ředitelem školy tvoří výchovný poradce, školní psycholog a preventista školní poradenské pracoviště v rozšířené variantě a výchovnou komisi GFP.

Konkrétní úkoly výchovného poradce na osmiletém gymnáziu:

Výchovný – kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede dokumentaci.

A.    Poradenské činnosti:

1.      Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělání
a.       Vzdělávací dráhy žáka
b.      Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
c.       Informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění přihlášek
d.      Zajištění dostatečného počtu informačních materiálů
e.      Organizace schůzek se zákonnými zástupci
f.        Organizace setkávání s absolventy GFP studujícími na VŠ

2.      Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
a.      Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy
b.      Předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
c.       Vést evidenci integrovaných žáků
d.      V součinnosti s ostatními pedagogy iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost, zvláště ve výchovné oblasti
e.      Dohlížet spolu s třídními učiteli na vedení dokumentace výchovných problémů u jednotlivých žáků

3.      Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, zvláště pak pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

4.      Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

B.    Metodické a informační činnosti

1.      Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence

 

2.       Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
             a. poskytovat poradenskou činnost pro rodiče
             b. poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
             c. navrhovat řešení konfliktních situací
             d. spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí

3.      Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o poradenských pracovištích v regionu a o možnostech jejich využívání

4.       Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení

5.       Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce

C.     Další aktivity
a.      Výchovný poradce je členem Školního poradenského pracoviště GFP, které se schází pravidelně jedenkrát týdně (zápisy jsou archivovány)
b.      Ze své pozice se zúčastňuje řešení kázeňských problémů, rozhovorů se zákonnými zástupci. Poskytuje kolegům informace, jak krizové situace řešit, jak postupovat při prevenci a řešení šikany atd.
c.       Organizuje schůzky se studenty, kteří absolvovali zahraniční stáže
d.      Organizuje schůzky s absolventy, kteří studují na VŠ (Setkání s absolventy – informace pro maturanty)
e.      Podílí se na setkáních studentského parlamentu
f.        Jako vyučující předmětu Pedagogicko-psychologický seminář zajišťuje odbornou přípravu  zájemcům o studium pedagogických oborů VŠ včetně zajištění hospitací a stáží na základních a mateřských školách
g.      Spolupracuje se základními a mateřskými školami v okolí v rámci odborných stáží studentů SPP
h.      Spolupracuje s neziskovými organizacemi města Neratovice – nízkoprahové centrum – zajištění stáží studentů SPP
i.        Průběžně si rozšiřuje vzdělání v oboru

                         SRPEN

·         Příprava školního roku (spolupráce s třídními, zvláště s třídními prim)
·         Organizace adaptačního kurzu
·         Zjišťování úspěšnosti absolventů
·         Maturita (aktuální informace o organizaci)

                         ZÁŘÍ

·         Podchycení žáků s SPU
·         Kontrola osobních dotazníků žáků prim
·         Jak studovat na střední škole – primy
·         Aktualizace osobních údajů všech studentů
·         Informace o organizaci maturit – oktávy
·         Koordinace plánů činnosti VP a metodika prevence a ŠP
·         Příprava zájmových kroužků
·         Spolupráce se ZŠ v regionu, domluva praxí studentů septim (SPP), uzavření smluv

                         ŘÍJEN

·         Evidence integrovaných žáků (spolupráce se školním psychologem)
·         Podchycení a sledování žáků s obtížemi s adaptací a s chováním (spolupráce se školním psychologem)
·         Sledování sociálního klimatu – průběžně, se zaměřením na začínající ročníky

                         LISTOPAD

·         Příprava Dne otevřených dveří na GFP
·         Realizace Dne otevřených dveří (žáci PRIMY A)
·         Pedagogická rada
·         Účast na rodičovských schůzkách
·         Konzultace s žáky kvart, kteří chtějí odejít z gymnázia, a jejich rodiči

                         PROSINEC

·         Průběžná činnost
·         Příprava Setkání s absolventy

                         LEDEN

·         Setkání s absolventy, informace o studiu na VŠ
·         Příprava projektu Poznej své město
·         Průběžná spolupráce s třídními učiteli
·         Pedagogická rada

 
ÚNOR

·         Maturitní ročníky, informace o vyplnění přihlášek, termíny, organizace maturit
·         Realizace Dne otevřených dveří (PRIMA B)
·         Vyhodnocení studijních výsledků za první pololetí
·         Příprava projektu Poznej své město

                         BŘEZEN

·         Realizace projektu Poznej své město

DUBEN

·         Přijímací řízení do prim, organizace, rozdělení přijatých žáků do tříd
·         Pohovor s budoucími třídními prim
·         Evidence, vyhodnocení žáků kvart, kteří konali přijímací řízení na jinou školu

KVĚTEN

·         Organizace maturit
·         Zhodnocení výsledků maturit
·         Příprava Dílen GFP

ČERVEN

·         Organizace úvodní schůzky s rodiči žáků prim
·         Realizace Dílen GFP
·         Zhodnocení práce za šk. rok


Zpět