Zápis z 3. zasedání dne 7.1. 2015

Přítomni: zástupci z 1.A, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.A

Program:

1. Zavedení stejnokrojů 

1.A- ne
2.A- ne
3.A- ne
3.B- ne
4.A- ne
5.A-ne
6.B- ne
7.B- ne
8.A- ne

2. Automaty na pitnou vodu

Ve škole by se v nejbližší době měl objevit automat s pitnou vodou (před sborovnou). Zástupci vyřídí ve třídách spolužákům,aby zbytečně neplýtvali vodou a neničili zařízení.

3. Stanovy

Změny níže uvedených stanov nemohly být odhlasovány z důvodu nepřítomnosti více než 25% zastupitelstva. Červeně označené stanovy jsou ty, které budou příští zasedání odhlasovány buď pro úplné, či částečné odstranění nebo úpravu.

1.    Studentský parlament je orgán složený z volených zástupců tříd.

2.    Studentský parlament zastupuje studenty.

3.    Studentský parlament se schází minimálně jedenkrát v měsíci, v nutných případech se svolává i mimo tuto pravidelnou dobu.

4.    Studentský parlament zajišťuje akce pro studenty, zaměstnance školy i širší veřejnost.

5.    Diskutuje s vedením školy a snaží se demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení svých návrhů a případných problémů.

6.    Garantuje realizaci nalezených řešení.

7.    Aktivně se zapojuje do akcí pořádaných školou, případně jinými spřátelenými institucemi.

8.    Studentský parlament spolupracuje s vyučujícími, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, vedením školy a Klubem přátel GFP.

9.    Zvolení zástupci při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují s ostatními spolužáky a zejména s třídním profesorem.

10.  Člen studentského parlamentu má v průběhu jednání přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá ve studentské radě ve formulaci, o které je možno hlasovat.

11.  Pověřený člen studentské rady pořizuje stručný zápis o jednání a zapisuje výsledky každého hlasování. Zápis vyvěsí na příslušné nástěnce studentské rady a dá k dispozici na webové stránky školy.

12.  Volební období je roční, začíná 1.listopadu a končí 30.října. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce října, nezávisle na termínu a průběhu voleb v ostatních třídách.

13.  Třída, která si své zástupce do studentského parlamentu nezvolí do 31.října nebo se její zástupce jednání studentské rady neúčastní, pozbývá na jeden rok možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

4. Nepřítomnost

 Zástupci tříd, kteří se od příštího zasedání nedostaví 3x po sobě, pozbývají na zbytek roku možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

5. Připomínka

Ve čtvrtek při dvouhodinnovém cvičení jógy si žákyně stěžovaly na nadměrný hluk při hraní fotbálku o přestávce. Žádalo se o čtvrteční zavření fotbálku mezi 5. a 6. vyučovací hodinou. Stále je to v řešení.

6. 25.výročí školy

Zástupci mají zapřemýšlet,jak by se toto výročí dalo oslavit. Popřípadě se mohli zeptat svých spolužáků na jejich nápady.

7. Majáles

 Každý ročník by měl připravit na Majáles minimálně jeden stánek,soutěž,….

(Ještě se neodhlasovalo)

8. Příští zasedání se uskuteční 11. 2. ve zkušebně pod hudebnou

Zpět