Školní metodik prevence GFP

Mgr. Dana Nešetřilová

Činnosti vychází ze standardních činností školního metodika prevence dané přílohou Vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)

Školní metodik prevence (ŠMP) poskytuje služby v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

* konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy
– témata spojená rizikovým chováním, sociálně patologickými jevy
* tvorba a účast na realizaci minimálního preventivního programu školy
S tímto dokumentem se můžete seznámit zde. Přehled uskutečněných a plánovaných akcí můžete nalézt zde. Tento přehled je průběžně aktualizován.
* koordinace spolupráce školy s orgány, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
* vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů
Některé důležité odkazy můžete nalézt zde nebo můžete pro další informace kontaktovat ŠMP.
* kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
* vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
* spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve
škole
* příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními

Zpět