Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
pod záštitou svého předsedy
pana Jana Hamáčka
vyhlašuje
 
u příležitosti 25. výročí listopadových událostí
 
Literární soutěž o nejlepší studentskou esej
na  jedno z témat:

 

1. Jaké změny Ústavy bych navrhl, aby se lidé mohli snáze účastnit na veřejném rozhodování v České republice.
 
2. Snížení věkového limitu pro účast ve volbách.

3. Jaké zákony v České republice potřebujeme.
 
Listopadové události roku 1989 znamenaly pro naši zemi rozvoj svobody a demokracie, které jsou spojeny se stále se vyvíjejícím demokratickým právním systémem. Studenti tehdy byli hybnou silou těchto změn a k tématu rozvoje fungování demokracie v naší zemi mají zcela jistě co říci i dnes.
 
Účastníci soutěže:

1. Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé, kteří jsou ve školním roce 2014/2015 studenty středních škol, gymnázií, středních odborných učilišť a odborných učilišť.

2. Účastník nebo dvojice účastníků (dále jen „autor“) musí být studentem či studenty denního studia SŠ, gymnázia, SOU nebo OU.

3. Účastníkem soutěže se autor stává odesláním soutěžní práce v elektronické podobě nejpozději do 28. února 2015 na e-mailovou adresu: esej@psp.cz ve formátu PDF.

4. Odesláním soutěžní práce autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň uděluje souhlas se zveřejněním soutěžní práce v dokumentech vyhlašovatele soutěže v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
Soutěžní podmínky:

1. Každý autor může soutěž obeslat pouze jedním, a to dosud nepublikovaným textem v českém nebo anglickém jazyce.

2. Soutěžní práce musí mít maximální rozsah 8 000 znaků včetně mezer.

3. Soutěžní práce musí obsahovat záhlaví se jménem a příjmením autora či autorů, datem narození, aktuálním studijním ročníkem, názvem a adresou školy, kontaktním e-mailem a dále musí být uveden název soutěžní práce. V závěru práce musí být uvedeno čestné prohlášení tohoto znění:

„Čestně prohlašuji, že přihlašovaný text je výhradně mým vlastním dílem. Souhlasím s vyhlášenými podmínkami soutěže.“
 

Hodnotící podmínky:

Hodnotícími kritérii bude úroveň argumentace, pojetí práce, originalita a jazyková úroveň (gramatická a stylistická).
 
Soutěžní práce bude hodnotit porota ve složení kolegia poradců předsedy PS.

Autoři nejlepších 5 vybraných esejí budou mít možnost poobědvat s předsedou Poslanecké sněmovny a seznámit se s chodem Poslanecké sněmovny.

Uzávěrka odevzdání soutěžní práce je 28. února 2015 včetně.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 31. března 2015.

Slavnostní vyhlášení vítězů a jejich ocenění:

Vítězům soutěže bude s předstihem zaslána pozvánka k účasti na slavnostním vyhlášení, a to na jejich e-mailovou adresu či na adresu jejich školy.

Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků a ocenění vítězů je duben 2015 a proběhne v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dotazy týkající se soutěže směřujte v jejím průběhu na adresu: esej@psp.cz.

 

Zpět