Prezenční výuka pro nižší stupeň

Od pondělí 30. 11. 2020 obnovujeme prezenční výuku pro nižší stupeň gymnázia. Zatím bude fungovat tzv. rotační model, a to následujícím způsobem: od 30. 11. půjdou do školy primy a sekundy, od 7. 12. pak tercie a kvarty. Tato rotace bude platit do odvolání podle vývoje ve státě.  

Zásady pro distanční výuku

 • Výuka podle rozvrhu online + do výše počtu týdenních hodin distančně – konzultace, samostatná práce, zkoušení, úkoly… 
 • Výuka má kombinovaný charakter.   
  a) Přímá výuka: Během on-line hodin jsou učitel i všichni studenti připojeni formou videokonference v prostředí MS Teams.  
  b) Asynchronní výuka – komentované prezentace: vyučující nahraje svou prezentaci 
  c) Samostatná práce: Studenti dostávají zadané úkoly přes platformu MS Teams, na kterých pracují buď samostatně off-line, nebo ve skupinách, propojeni přes příslušné kanály v MS Teams. 
 • Předměty, které se v distančním vyučování nevyučují – TV – celé gymnázium, estetická výchova prima, estetická výchova kvarta (kromě VV). 
 • Týdenní doporučený poměr on-line výuky a zadávání úkolů 50:50 u dvou a vícehodinových předmětů. 
 • U seminářů preferovat on-line výuku. 
 • Doporučení u jednohodinových předmětů – on-line výuka jednou za 14 dní. 
 • Při on-line výuce dodržovat max. čas na jednu hodinu = 45 min. (Kratší hodina je možná). 
 • Zadávat úkoly ve stejný den, kdy je předmět v rozvrhu. (Aby se úkoly z různých předmětů nenahromadily těm, kteří chtějí pracovat průběžně. Vyvarovat se tak zbytečného stresu a demotivace u těch svědomitých.) 
 • Preferovat v Zadání čas ukončení 23:59 (Zjednodušuje to systém, pro studenta je zatěžující muset si pamatovat, že matiku mám odevzdat do 11:00, češtinu do 14:40, zeměpis do 15:00…) 
 • Nezadávat vypracování úkolu na ten samý den, kdy byl zadán. Kromě situace, kdy žáci plní v rámci on-line hodiny úkoly, píšou test… 
 • Všichni žáci se účastní distanční výuky. Omluva z výuky se řídí Školním řádem. (Vyučující zapisují každou hodinu do TK i s absencí, rodiče omlouvají absenci dle školního řádu GFP, který se předkládá TU.) 
 • K výuce žáci přistupují zodpovědně a za svou práci jsou hodnoceni. 
 • O práci mimo online hodiny si učitel vede přehled, vede si dodržování termínů odevzdávání práce atd. 
 • Po dobu distanční výuky jsou konzultace psycholožky v budově školy možné po předchozí domluvě. 
 • Případné zásadní odlišnosti konzultovat s ředitelem. 

 

Uzavření školy od středy 14. 10.

Dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Celé gymnázium přechází na distanční výuku.

Aleš Jinoch

Opatření vlády ze dne 8. 10. 2020

Opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 promítnutá do podmínek GFP Neratovice:

 •  Od 12. října do 23. října 2020 bude pokračovat na nižším gymnáziu prezenční výuka dle stávajícího rozvrhu. Do konce října je zrušena výuka plavání.
 • Na vyšším gymnáziu je distanční výuka prodloužena do 23. 10. 2020.
 • Podzimní prázdniny proběhnou v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.
 • Do konce října 2020 jsou zrušeny na GFP všechny zájmové kroužky.
 • Od 12. 10. do 30.10. bude uzavřena pro nájemce sportovní hala gymnázia a aula gymnázia.

Aleš Jinoch

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 1. 10. 2020

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje  

1. Omezení provozu středních škol  spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách s výjimkou povinné školní docházky.

2. Omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a nejsou sportovní činnosti. 

To znamená: 

Žáci nižšího gymnázia (primy – kvarty) se od pondělí 5. 10. – 18. 10. budou prezenčně vzdělávat dle stávajícího rozvrhu. Hudební výchova se bude učit bez zpěvu a tělesná výchova bez sportovní činnosti. 

Žáci vyššího gymnázia (kvinty – oktávy) se budou vzdělávat distančně. Výuka bude probíhat na Microsoft Teams s využitím dalších prostředků umožňujících distanční výuku. Volba vyučovacích metod, zpětné vazby je však plně v kompetenci vyučujících.  

Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná!  

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. 

Zpět